Logo   ekonomicka správa       home
email
 
kameny
menu

info

 INFO
Minimalizovat

 

26.6.2018: Byla jsem jmenována soudním znalcem v oboru

Je mi velkou ctí, že vám mohu oznámit, že jsem dne 26.6.2018 byla jmenována 1. soudním znalcem v oboru Ekonomika se specializací na účetnictví společenství vlastníků a bytových družstev.

Zároveň jsem byla jmenována znalcem v oboru Ekonomika se specializací na rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek ve společenstvích vlastníků a bytových družstvech a výpočet nájemného.

V seznamu znalců mne najdete kliknutím na tento odkaz: Ing. Věra Bugárová – znalec pro SVJ

                                                                                                                                                            

13.10.2016: Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017

S platností od 1. 1. 2017 dojde ke zvýšení minimální mzdy ze současných 9.900,- Kč na rovných 11.000,- Kč. Společenství vlastníků stále častěji zaměstnávají vlastní zaměstnance na úklid, péči o zahrady a údržbu domu. Pokud mezi tato SVJ patří i to vaše, nezapomeňte tuto změnu do smluv promítnout.

                                                                                                                                                                     

5.2.2013: Nový občanský zákoník versus SVJ

S platností od 1. 1. 2014 dojde k zásadním změnám, které se týkají společenství vlastníků jednotek. K tomuto datu skončí platnost Zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a vstoupí v platnost nový Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.).

 

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku se podle § 3041 odst. 1 nového Občanského zákoníku stanou dnem 1. ledna 2014 SVJ podle ustanovení nového Občanského zákoníku, s tím, že

 

 

- ve smyslu § 3041 odst. 2 nového Občanského zákoníku pozbývají ta ustanovení stanov SVJ, která odporují donucujícím (kogentním) ustanovením nového Občanského zákoníku, závaznosti a to dnem nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku (tj. od tohoto dne nelze taková ustanovení stanov SVJ použít). V souvislosti s tím je každé SVJ povinno nejpozději do tří let ode dne nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku přizpůsobit stanovy nové právní úpravě SVJ v novém Občanském zákoníku a doručit je veřejnému rejstříku, v němž je SVJ zapsáno (tj. doručit je příslušnému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek).

 

- pokud název SVJ bude odporovat ustanovením nového Občanského zákoníku (viz § 132 a násl. nového Občanského zákoníku o názvu právnické osoby obecně a dále § 1200 odst. 2 písm. a) nového Občanského zákoníku o názvu SVJ), bylo by SVJ povinno přizpůsobit svůj název požadavkům nového Občanského zákoníku a to ve lhůtě do dvou let ode dne nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku.

                                                                                                                                                                     

 

4.4.2012: Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím předpisem - vyhláškou č. 148/2007 Sb. V současnosti nemá SVJ povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy, pokud nedochází k tzv. větší změně dokončených budov nebo k jejich prodeji - průkaz en.náročnosti budovy tedy v současné době zpracovává developer při výstavbě nových budov.

Nově (po schválení chystané změny zákona o hospodaření energií) bude povinností vlastníka budovy zajistit zpracování průkazu i pro budovy provozované v současnosti. Předpokládá se, že pro budovy o ploše větší než 1500 m2 bude povinnost zpracovat průkaz do 2 let po nabytí účinnosti novely zákona, pro budovy o ploše větší než 1000 m2 do 4 let a pro budovy o ploše větší než 500 m2 do 6 let po nabytí účinnosti novely zákona.

Nově se tedy bude povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy vztahovat na všechny provozované budovy s podlahovou plochou nad 500 m2 a to bez ohledu na typ vlastníka.

 

                                                                                                                                                                     

11.11.2011: Za nedodržení písemné formy pracovní smlouvy, DPČ a DPP hrozí pokuta až 10 mil. Kč

1.1.2012 vejde v platnost nové znění Zákoníku práce. Mnoho SVJ uzavírá dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Ještě v roce 2010 bylo možné dohodu o provedení práce uzavřít pouze ústně. Od roku 2011 je povinnost uzavřít dohodu o provedení práce písemně. Od 1.1.2012 nově hrozí za nedodržení písemné formy všech pracovních smluv a dohod pokuta až do výše 10 mil. Kč.

 

                                                                                                                                                                     

25.8.2011: Vláda schválila návrh zákona, který upraví pravidla pro úhradu služeb spojených s bydlením

Vláda schválila návrh zákona, který má nově vymezit pravidla pro úhradu služeb spojených s užíváním bytu.

Jan Dvořák z tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj k tomu uvedl: "Návrh obsahuje obecné postupy společné všem službám. Základem je rozúčtování služeb na základě dohody nájemce a pronajímatele, popřípadě na základě rozhodnutí schváleného nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek na shromáždění podle zákona o vlastnictví bytů."

Zamýšlená úprava bude mít dopad na fyzické osoby bydlící v nájemních bytech, včetně bytů družstevních, i na vlastníky bytových jednotek, popřípadě nájemce nebytových prostorů v budovách s byty. Cílem tohoto zákona je stanovit obecná pravidla rozúčtování, postupy a lhůty pro rozúčtování a upravit práva a povinnosti obou smluvních stran pro všechny uživatele bytů. Aktuální právní úprava totiž řeší platby za služby spojené s užíváním bytů pouze pro uživatele nájemních bytů.

                                                                                                                                                                     

 

10.8.2011: Dohody o provedení práce od 1.1.2012 - předpokládané změny

S platností od 1.1.2012 dojde k novým změnám v oblasti dohod o provedení práce (DPP), které jsou SVJ často využívány. Můžeme očekávat:

1) Zvýšení dosavadního limitu 150 hodin ročně na 300 hodin ročně.

2) Zaměstnanec, kterému bude v rámci DPP v kalendářním měsíci vyplacena částka přesahující 10.000,- Kč, bude účasten nemocenského a důchodového pojištění.

                                                                                                                                                                      

15.10.2010: K 1.lednu 2011 dochází ke zmírnění podmínek pro pravidelné kontroly komínů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nahrazuje téměř 30 let platnou vládní vyhlášku. Pro SVJ z této změny vyplývá, že s platností od 1. ledna 2010 stačí u vyvložkovaného komína provádět kontrolu komínů jen 1x ročně namísto dosavadního intervalu 1x za 6 měsíců.

                                                                                                                                                                      

20.1.2010: K 1.lednu 2010 končí platnost osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb

Dosud platné osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb, které byly ve vlastnictví fyzických osob a sloužily k trvalému bydlení vlastníka nebo jeho osob blízkých již dále neplatí. V souvislosti s touto změnou poplatníkům nevzniká povinnost podat nové přiznání k dani z nemovitostí. Upravenou výši daně vyměří příslušný správce daně a oznámí ji poplatníkovi platebním výměrem.

                                                                                                                                                                      

16.6.2009: SVJ a datová schránka: povinnost ano či ne?

I přesto, že společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, není osobou zapisovanou v obchodním rejstříku. Společenství vlastníků jednotek se zapisují v rejstříku společenství vlastníků jednotek, který vedou příslušné obchodní soudy. Tudíž se na SVJ nevztahuje povinnost založit si datovou schránku. Nicméně, v případě zájmu si samozřejmě i SVJ může datovou schránku založit.

                                                                                                                                                                      

 

     
Zaregistrovat se   Přihlásit se